För vilka avtal behövs det bevittning?

För vilka avtal behövs det bevittning?

Vi får ofta frågor som rör bevittning av handlingar och av den anledningen tänkte vi klargöra i vilka fall det egentligen behövs bevittning. I Sverige är det väldigt få handlingar som kräver vittnen för att vara giltiga. Det finns fyra handlingar som enligt lag efterfrågar vittnen som formkrav:

• Testamente, (ärvdabalken 10:1)
• Faderskapsbekräftelse (föräldrabalken 1:4)
• Framtidsfullmakt (lag om framtidsfullmakter 4§ 2 st.)
• Överlåtelse av fastighet (jordabalken 20:7) och

I de sistnämnda fallet behöver gåvobrevet eller köpehandlingen bevittnas av två vittnen för att ändringen av lagfarten ska godkännas utan dröjsmål. För alla andra handlingar såsom äktenskapsförord, skuldebrev, fullmakt, köpebrev och gåvobrev av lös egendom (m.fl.) behövs det enligt lag inte några vittnen. Självklart kan man välja att använda bevittning även för dessa typer av handlingar men det är inget krav för handlingens giltighet. I det fall det skulle uppstå en tvist angående en handlings giltighet kan dock bevittning ge handlingen större trovärdighet. Många gånger ställer exempelvis banker egna krav på vilka typer av fullmakter och avtal de accepterar, vilket bl.a. kan innefatta krav på bevittning.

En viktig utgångspunkt inför tecknande av avtal är därför att alltid noggrant undersöka vilka formkrav och andra typer av krav det ställs på avtalet samt vad som är viktigt att reglera i ditt specifika fall.

Comments
Share
e-Juristen

Leave a reply