SKILLNADEN MELLAN VÅRDNAD, BOENDE OCH UMGÄNGE

SKILLNADEN MELLAN VÅRDNAD, BOENDE OCH UMGÄNGE

Det är lätt hänt att blanda ihop begreppen vårdnad, boende och umgänge. Det finns ett rådande missförstånd om att gemensam vårdnad är samma sak som ett växelvist boende, eller att den som har ensam vårdnad själv har rätt att bestämma hur barnets umgänge med den andra föräldern ska se ut. Så är inte fallet och syftet med denna text är att i korthet reda ut begreppen.

VÅRDNAD

Förenklat kan sägas att det juridiska vårdnadsansvaret handlar om två rättigheter – bestämmande- och insynsrätt. Bestämmanderätten handlar om att fatta beslut som rör barnet när det gäller folkbokföringen, ekonomi, sjukvård, passansökan, val av skola och förskola. Insynsrätten handlar om rätt att delta i utvecklingssamtal, medverka vid läkarbesök eller få information från skola och sjukvård om barnet. Ett gemensamt vårdnadsansvar förutsätter i teorin att båda vårdnadshavarna medverkar till och godkänner beslut som ska fattas. Ett ensamt vårdnadsansvar innebär att vårdnadshavaren ensam fattar beslut utan den andre föräldern.

Vårdnaden har således ingenting att göra med vem av föräldrarna som hämtar/lämnar på dagis, vem som vabbar eller vem som tar ansvarar för den dagliga omvårdnaden.

BOENDE OCH UMGÄNGE

Gemensam vårdnad innebär inte automatiskt att barnet ska ha ett växelvist boende. Föräldrarna kan ha gemensam vårdnad samtidigt som barnet bor stadigvarande hos en förälder och utövar umgänge med den andre föräldern.

Ensam vårdnad innebär i de flesta fall att barnet bor stadigvarande hos vårdnadshavaren, men det finns undantagsfall där ena föräldern har ensam vårdnad medan barnet bor växelvist. Den som har ensam vårdnad har aldrig själv rätt att bestämma hur barnets umgänge med den andra föräldern ska se ut. Barnet har i princip alltid rätt att utöva umgänge med den föräldern som det inte bor med eller som inte är vårdnadshavare. Om det finns ett fastställt umgänge av tingsrätten måste vårdnadshavaren följa domen. Att bli av med vårdnaden innebär således inte att du blir av med ditt föräldraskap eller att du inte har möjlighet att träffa barnet.

AVSLUTNINGSVIS OCH SAMMANFATTNING

I samtliga ovanstående frågor kan ni föräldrar komma överens. Nås en frivillig överenskommelse kan denna godkännas av socialnämnden, och avtalet får då samma bindande verkan som en dom från domstol. Om ni inte kan komma överens får man överväga att ta hjälp av en jurist och att en domstol får fatta beslut i frågorna.

/ Niklas Persson, familjejurist

Comments
Share
e-Juristen

Leave a reply