Häktesintagen anmäler namnskyltar

Häktesintagen anmäler namnskyltar

En intagen på Bomhus häkte gjorde en anmälan till Justitieombudsmannen (JO) om häktets användning av namnskyltar vid bostadsrummen.
Anledningen var enligt mannen att skyltarna medförde fara för honom på grund av ett rykte som spridits på avdelningen.
Nu uttalar sig chefsJO i ärendet.

Bakgrunden till ärendet var att en man som var placerad i häkte fick reda på att det förelåg en hotbild mot honom i form av ett rykte på avdelningen. Enligt en anteckning i Kriminalvårdsregistret ska en annan intagen uttryckt att ”om han hade haft en pistol så skulle han ha skjutit AA [den klagande, reds. anm] direkt”. Hotbilden gjorde att mannen flyttades till ett annat häkte.

Ovanligt efternamn.

Mannen gjorde en JO-anmälan och klagade på att häktets användning av namn vid bostadsrummen medfört fara för honom genom att utpeka honom och hans familj.
Anledningen var att hans efternamn är ovanligt, och att han därför lever med en ”ständig rädsla” eftersom han inte vet vilka som nåtts av ryktet. De aktuella skyltarna vid bostadsrummen var försedda med namn och gick inte att vända på.

”Av yttersta vikt att identifiering kan ske”

I utredningen yttrar sig Kriminalvården och instämmer i att myndigheten har en långtgående skyldighet att skydda intagnas integritet och se till att personuppgifter behandlas varsamt.
Kriminalvården framhåller dock att det av säkerhetsskäl är av yttersta vikt att identifiering av de intagna och bostadsrummen kan ske på ett korrekt och effektivt sätt. Skyltarna vid bostadsrummen ska enligt Kriminalvården motverka att intagna förväxlas eller att handlingar som omfattas av sekretess delas ut till fel personer.

JO: har hanterats enligt gällande rutiner.

ChefsJO inleder med att konstatera att det inte finns några uppgifter som tyder på att mannens personuppgifter skulle hanterats på ett annat sätt än enligt häktets gällande rutiner. ChefsJO kritiserar därför inte häktets agerande vad gäller hanteringen av mannens personuppgifter och den hotsituation som han drabbades av.
Däremot framhåller chefsJO att det vid flera tillfällen funnits missnöje bland intagna över att deras identitet inte i tillräcklig mån skyddas inom kriminalvården. Bland annat ska de intagnas identitet riskera att röjas genom att fullständiga namn eller efternamn funnits på skyltar i anslutning till bostadsrummet.

”Skyldighet att skydda intagnas integritet”

ChefsJO uttalar att hon har ”stor förståelse” för behovet av en tillförlitlig och effektiv identifiering av intagna, men framhåller även att Kriminalvården har en skyldighet att skydda de intagnas integritet.
Enligt ChefsJO är det därför önskvärt att Kriminalvården överväger lösningar som tillgodoser både behovet av identifiering och skyldigheten att skydda integriteten.
Att namnskyltarna på häktet Bomhus numera bytts ut till nummerskyltar visar enligt chefsJO att det är möjligt att ha rutiner som medför att de intagnas identitet inte röjs.

Välkomnar utredning.

Avslutningsvis framhåller chefsJO att det är önskvärt att Kriminalvården överväger lösningar som både tillgodoser behovet av identifiering och ger intagna möjlighet att välja om de vill röja sin identitet. Valet av lösning bör enligt chefsJO under alla omständigheter föregås av en intresseavvägning.
ChefsJO välkomnar därför Kriminalvårdens avsikt att utreda frågan och avslutar ärendet.

Comments
Share
e-Juristen

Leave a reply